جمعه 8 خرداد 1394
مجله علوم رفتاری


            
سردبیر اعتبار امتیازاز تاریخ تا تاریخ امتیاز مجله سال نشر     فصل انتشار سال شماره مجله ردیف  
دکترقاسم قاضی چاپ شده علمی عمومی 88 پائیز 88 اول شماره 1 1
دکتر قاسم قاضی چاپ شده علمی عمومی 89 زمستان 88 اول شماره 2 2
دکتر قاسم قاضی چاپ شده علمی عمومی 89 بهار 89 دوم شماره 3 3
دکتر قاسم قاضی چاپ شده علمی پژوهشی 89 تابستان 89 دوم شماره 4 4
دکتر قاسم قاضی چاپ شده علمی پژوهشی 89 پائیز 89 دوم شماره 5 5
دکتر قاسم قاضی چاپ شده علمی پژوهشی 89 زمستان89 دوم شماره 6 6
 دکتر قاسم قاضی  چاپ شده  علمی پژوهشی  90  بهار 90  سوم  شماره 7 7
 دکتر قاسم قاضی  چاپ شده  علمی پژوهشی  90  تابستان 90  سوم  شماره 8 8
 دکتر قاسم قاضی  چاپ شده  علمی پژوهشی  90  پائیز 90  سوم  شماره 9 9
 دکتر قاسم قاضی  چاپ شده  علمی پژوهشی  90  زمستان 90  سوم  شماره 10 10
 

سه شنبه 23 فروردين 1390
08:46:48
 
Copyright © 2011 abhariau.ac.ir - All rights reserved
E-mail : info@abhariau.ac.ir - Power by Ghasedak ICT