شنبه 2 خرداد 1394
معاونتها > معاونت پژوهش وفناوری > بخشهای مختلف > دفترامورپژوهشی > انتشارات علمی > مجلات علمی
مجلات علمی


سه شنبه 23 فروردين 1390
مجله دوفصلنامه پیام باستان شناس
وب سایت مجله:www.peb.abhariau.ac.ir
سه شنبه 23 فروردين 1390
مجله مطالعات کمی درمدیریت
آدرس وب سایت مجله:www.qrm.abhariau.ac.ir
 
Copyright © 2011 abhariau.ac.ir - All rights reserved
E-mail : info@abhariau.ac.ir - Power by Ghasedak ICT