شنبه 4 مرداد 1393


مشخصات فردی:                                                                       
یداله رجائى فرزند حسین متولد ۱۳۳۷ شهرستان میانه داراى دکتراى اقتصاد از دانشگاه استانبول
(ترکیه) متأهل داراى دو فرزند عضو هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى واحد زنجان با۲۱ سال سابقه
خدمت و ۲۱ سال سکونت در زنجان
 مدارک تحصیلى:
 • ـ دیپلم تجربى سال ۱۳۵۴ دبیرستان امام خمینى شهرستان میانه
 • ـ لیسانس اقتصاد با گرایش برنامه‏ریزى اقتصادسنجى و آمار سال ۱۳۵۹ دانشگاه استانبول(ترکیه)
 • ـ فوق‏لیسانس آمارهاى اقتصادى سال ۱۳۶۱ (۱۹۸۳) دانشگاه استانبول(ترکیه)
 • ـ دکتراى اقتصاد محض سال ۱۳۶۷ (۱۹۸۹) دانشگاه استانبول(ترکیه)
 سوابق خدمت:
 • ـ شروع همکارى به صورت حق‏التدریسى با واحد زنجان در بهمن ۱۳۶۸
 • ـ شروع عضویت هیأت علمى تمام‏وقت در واحد زنجان در تیرماه ۱۳۶۹
 • ـ مدیریت گروه حسابدارى واحد زنجان از اسفند ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۶
 • ـ مدیریت گروه مدیریت بازرگانى واحد زنجان از مهر ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶
 • ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامى واحد میانه از آذرماه ۱۳۷۶ تا شهریورماه ۱۳۸۱
 • ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامى واحد ابهر از شهریور ماه ۱۳۸۱ تاکنون
دوره‏ها و کارگاههاى آموزشى:
 • ـ کارگاه دوره مدیریت عمومى برگزار کننده سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى ـ سال ۱۳۸۲
 • ـ کارگاه مدیریت استراتژیک برگزارکننده‏سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى ـ سال ۱۳۸۳
 • ـ کارگاه مدیریت بهره‏ورى برگزارکننده‏سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى ـ سال ۱۳۸۳
 • ـ کارگاه مدیریت کیفیت برگزارکننده‏سازمان مرکزى دانشگاه آزاد اسلامى ـ سال ۱۳۸۴
 • ـ کارگاه چگونگى ارتقاء بهره‏ورى در سازمانها برگزارکننده سازمان مدیریت و برنامه‏ریزى استان زنجان ـ سال ۱۳۸۴
 • ـ کارگاه روش‏شناسى تحقیق ویژه اعضاء هیأت علمى برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامى ـ سال ۱۳۸۴
 • ـ کارگاه الگوهاى یاددهى و یادگیرى ۱ برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامى
 • ـ کارگاه مقاله‏نویسى علمى به زبان فارسى برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامى
 • ـ کارگاه برنامه‏ریزى و الگوهاى تدوین طرح درسى برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامى
 • ـ کارگاه مدیریت کارآفرینى، برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامى، سال ۱۳۸۶
 • ـ کارگاه مدیریت سیاسى، برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامى، سال ۱۳۸۷
 • ـ کارگاه ویژه رؤسا،برگزارکننده واحد آکسفورد انگلستان، سال ۲۰۰۹
 فعالیتهاى پژوهشى
الف) مقالات:
 • ـ بررسى توسعه پایدار در بخش کشاورزى و مسائل مربوط به پایدارسازى و تکنولوژى مورداستفاده،دومین کنفرانس اقتصاد کشاورزى ایران، دانشکده کشاورزى دانشگاه تهران، ۱۸ و ۱۹ شهریورماه ۷۷
 • ـ نقش و مشارکت مردمى در فرآیند برنامه‏ریزى براى توسعه روستائى و کشاورزى خلاصه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزى ایران، دانشکده کشاورزى دانشگاه تهران، ۲۹ بهمن و ۱ اسفند ۷۹
 • ـ نقش دانشگاه‏آزاداسلامى در تربیت نیروى‏انسانى، مجله توان‏دانایى (ویژه اولین‏اجلاس...) شماره‏پنجم،مهرماه ۱۳۷۸
 • ـ دانشگاه آزاد اسلامى و تربیت نیروى انسانى متخصص در رابطه با توسعه کشور، خلاصه مقالات اولین اجلاس بررسى عملکرد و خدمات دانشگاه آزاد اسلامى، مهرماه ۱۳۷۸
 • ـ مدیریت مشارکتى (مفاهیم، روشها و راهکارهاى نو) از دیدگاه اسلام، همایش مدیریت اسلامى (واحدعلوم و تحقیقات) اردیبهشت ماه ۱۳۷۹
 • ـ پیامدهاى عضویت ایران در گات بر اقتصاد کشاورزى، خلاصه مقالات سومین کنفرانس اقتصادکشاورزى ایران، ۲۹ بهمن و ۱ اسفند ۱۳۷۹
 • ـ کاربرد سنجش از دور ژئومورفولوژى، مجموعه مقالات سنجش از دور و کاربرد آن در منابع طبیعى(دانشگاه آزاد اسلامى واحد مرند) ۱۷ و ۱۸ تیرماه ۸۰
 • ـ راهبرد جایگزینى واردات و محدودیت هایش، مؤسسه عالى پژوهش در برنامه‏ریزى و توسعه، ۱۳۷۵
 • ـ فرآیند مشاوره قبل از ازدواج، همایش منطقه‏اى بهداشت خانواده ـ دانشگاه آزاداسلامى واحد اهواز،آذرماه ۸۷
 • -رابطه بین موقعیت اقتصادی-اجتماعی باسلامت روانی وجسمانی،فصلنامه علمی-پژوهشی(دانشگاه آزاداسلامی واحدرودهن)روانشناسان ایرانی دوره سوم شماره ۱۱ بهار۱۳۸۶
 • ـ بررسى موانع و مشکلات عمده پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامى واحد ابهروارائه راهکارهای مناسب، فصلنامه علوم مدیریت،دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابدارى دانشگاه آزاد اسلامى واحد تبریز، پاییز ۸۷
 • ـ بررسى رابطه بین موقعیت اقتصادی، اجتماعى با سلامت روانشناخت، همایش بین‏المللى روانشناسى در نروژ،۲۰۰۹
 • -نقش مشارکت مردمی ازفرآیندبرنامه ریزی،خلاصه مقالات سومین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران،بهمن واسفندماه ۷۹
 • -تحلیل رفتارمصرفی مناطق شهری استان زنجان بااستفاده ازسیستم تقاضای تقریبا"ایده آل(AIDS)،فصلنامه علمی وپژوهشی مدلسازی دانشگاه آزاداسلامی واحدفیروزکوه،سال دوم،شماره ۱،پاییز۱۳۸۷/
 • -Use of internet in university sport marketing in iran,World applied scienes journal/2010
ب) طرحهاى پژوهشى:
 • ـ بررسى تأثیر اندازه غدد سیب‏زمینى بر روند رشد و تعیین بهره‏ورى تولید از طریق تابع تولید، دانشگاه آزاد اسلامى واحد میانه، ۱۳۷۹
 • ـ تهیه اطلس گردشگرى شهرستان میانه، دانشگاه آزاد اسلامى واحد میانه، ۱۳۸۱
 • ـ بررسى رابطه تحصیلات معلم و عملکرد تحصیلى دانش‏آموزان، واحد میانه، ۱۳۸۰
 • ـ بررسى عوامل تعیین‏کننده توسعه صادرات غیرنفتى، واحد میانه، ۱۳۸۱
 • ـ بررسى پیامدهاى الحاق جمهورى اسلامى ایران به سازمان تجارت جهانى (WTO) در بخش صادرات محصولات صنعتى، واحد ابهر، ۱۳۸۴
 • ـ بررسى رابطه موقعیت اقتصادى ـ اجتماعى و سلامت جسمى و روانى مدیران ارشد و معاونین وکارکنان استان زنجان، واحد ابهر، ۱۳۸۴
 • ـ بررسى مشکلات و موانع پژوهشى در دانشگاه آزاد اسلامى واحد ابهر و ارائه راهکارها، واحد ابهر سال۸۶
 • ـ برآورد تابع تقاضاى خدمات آموزشى براى دانشجویان ورودى سال تحصیلى ۸۸ـ۸۷ واحد ابهر، سال۱۳۸۷
 • -ایجادواحددانشگاهی درکشورترکیه توسط دانشگاه آزاداسلامی،معاونت پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی ،سال ۱۳۸۹/
ج) کتب منتشره:
 • ـ ترجمه کتاب اقتصاد تولید کشاورزى و بهره‏بردارى از منابع، نوشته: مارتین آپتون، به نام واحد ابهر،
  تألیف کتاب اقتصاد خرد و کلان، به نام واحد ابهر

 • د)جزوات:
 • -جزوه درس اقتصاد،اقتصادکلان،پول ارزوبانکداری،مالیه عمومی،اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی،مبانی علم اقتصاد وجزوه درس مالیه بین المللی
سوابق تدریس و داراى جزوات درسى در دروس:
 • ـ اقتصاد خرد ـ اقتصاد کلان ـ پول ارز و بانکدارى ـ مالیه عمومى
 • - اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتى ـ مبانى علم اقتصاد ـ مالیه بین‏الملل
 • - تجارت بین‏الملل ـ سازمانهاى پولى و مالى بین‏الملل ـ سوابق تدریس در دانشگاه آزاد اسلامى واحدزنجان، واحد ابهر، واحد میانه، دانشگاه علوم پزشکى زنجان، دانشگاه زنجان، مرکز آموزش مدیریت دولتى زنجان، آموزشکده‏هاى فنى و حرفه‏اى الغدیر زنجان در دوره‏هاى کارشناسى وکارشناسى ارشد

 • راهنمائى و مشاوره چندین پایان‏نامه کارشناسى ارشد و داورى چندین طرح تحقیقاتى

 • در حال حاضر استادیار پایه ۲۱ دانشگاه آزاد اسلامى مى‏باشند. 
Copyright © 2011 abhariau.ac.ir - All rights reserved
E-mail : info@abhariau.ac.ir - Power by Ghasedak ICT