بخشهای مرتبط
اساتید

   دانلود : فرم قرارداد حق التدریس           حجم فایل 20 KB
   دانلود : فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیئت علمی           حجم فایل 33 KB
   دانلود : کارنامه علمی(رزومه)           حجم فایل 31 KB
   دانلود : فرم های تبدیل وضعیت آموزشی           حجم فایل 321 KB
   دانلود : فرم صلاحیت علمی           حجم فایل 325 KB
   دانلود : فرم صلاحیت عمومی           حجم فایل 47 KB
   دانلود : فرم cv           حجم فایل 54 KB
   دانلود : طرح درس           حجم فایل 47 KB
   دانلود : آئین نامه ارتقاء           حجم فایل 1590 KB
   دانلود : مدارک موردنیازجهت تشکیل پرونده مدرسان حق التدریس           حجم فایل 335 KB
   دانلود : فرم شماره (1)           حجم فایل 378 KB
   دانلود : خلاصه وضعیت متقاضی هیات علمی حق التدریس           حجم فایل 335 KB
   دانلود : قاضانامه مدرسین حق التدریس واحدهای دانشگاه آاداسلامی کشور           حجم فایل 326 KB
   دانلود : قرارداد عادی اعطای بورس تحصیلی خارج ازکشور(دکتری )           حجم فایل 328 KB
   دانلود : فرم 20الی 25 درخواست استخدام/بورسیه اعضای هیات علمی           حجم فایل 212 KB
   دانلود : اطلاعات مربوط به استادان           حجم فایل 14
   دانلود : فرم ثبت فعالیتهای فرهنگی وپژوهشی           حجم فایل 40
 
 
 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir