چارت کلی دروس

چارت دروس رشته های آموزشی دانشکده فنی ومهندسی
ردیف رشته مقطع pdf
1 آمار کارشناسی مشاهده
2 نقشه کشی عمومی کاردانی مشاهده
3 معماری کاردانی پیوسته مشاهده
4 معماری کاردانی ناپیوسته مشاهده
5 مهندسی برق قدرت ورودی قبل92 کارشناسی مشاهده
6 مهندسی برق الکترونیک کارشناسی مشاهده
7 مهندسی صنایع -تولید کارشناسی مشاهده
8 مهندسی صنایع-برنامه ریزی ورودی قبل 90 کارشناسی مشاهده
9 مهندسی معماری کارشناسی مشاهده
10 مهندسی مکانیک-قبل از 90 کارشناسی مشاهده
11 مهندسی مکانیک-ورودی 90 به بعد کارشناسی پیوسته مشاهده
12 مهندسی مکانیک کارشناسی ناپیوسته مشاهده
13 مهندسی برق -قدرت کارشناسی ناپیوسته مشاهده
14 مهندسی کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته مشاهده
15 مهندسی تکنولوژی-الکترونیک کارشناسی ناپیوسته مشاهده
16 مهندسی تکنولوژی-قالب سازی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
17 صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
18 مهندسی معماری کارشناسی ناپیوسته مشاهده
19 مهندسی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته مشاهده
20 کامپیوتر کاردانی پیوسته مشاهده
21 مهندسی تکنولوژی ساخت وتولید کارشناسی ناپیوسته مشاهده
22 مهندسی صنایع ورودی 90 به بعد کارشناسی مشاهده
23 مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر کارشناسی مشاهده
24  مهندسی تکنولوژی برق_قدرت  کارشناسی ناپیوسته  مشاهده
25 مهندسی برق_قدرت 92به بعد  کارشناسی  مشاهده
26 مهندسی مکانیک_طراحی کاربردی کارشناسی ارشد مشاهده
27 مهندسی مالی کارشناسی ارشد مشاهده
28 مهندسی صنایع کارشناسی ارشد مشاهده
29 مهندسی برق_قدرت کارشناسی ارشد مشاهده
30 مهندسی برق_الکترونیک کارشناسی ارشد مشاهده
31 معماری داخلی کارشناسی ارشد مشاهده
32 مهندسی معماری کارشناسی ارشد مشاهده
33 مهندسی کامپیوتر_نرم افزار کارشناسی پیوسته مشاهده
34 الکتروتکنیک کاردانی پیوسته مشاهده
35 مهندسی کامپیوتر_نرم افزار کارشناسی ارشد مشاهده
36 مهندسی معماری(95) کارشناسی ارشد مشاهده
37 معماری داخلی(95) کارشناسی ارشد مشاهده
38 مهندسی برق_الکترونیک دیجیتال کارشناسی ارشد مشاهده
39 مهندسی برق-الکترونیک قدرت و ماشین الکتریکی کارشناسی ارشد مشاهده
40 مهندسی برق-سیستمهای قدرت کارشناسی ارشد مشاهده
 
 
چارت دروس رشته های آموزشی دانشکده علوم انسانی
ردیف رشته مقطع pdf
1 تاریخ کارشناسی ارشد مشاهده
2 باستان شناسی کارشناسی ارشد مشاهده
3 باستان شناسی- دوران تاریخ کارشناسی ارشد مشاهده
4 باستان شناسی-تمدن و فرهنگ اسلامی و سرزمین های دیگر کارشناسی ارشد مشاهده
5 باستان شناسی-دوران اسلامی کارشناسی ارشد مشاهده
6 باستان شناسی- پیش از تاریخ کارشناسی ارشد مشاهده
7 تاریخ-تاریخ عمومی جهان کارشناسی ارشد مشاهده
8 تاریخ- تاریخ اسلام کارشناسی ارشد مشاهده
9 تاریخ-تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد مشاهده
10 تاریخ-تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد مشاهده
11 زبان و ادبیات فارسی-ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد مشاهده
12 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد مشاهده
13 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی کارشناسی ارشد مشاهده
14 مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی کارشناسی ارشد مشاهده
15 مشاوره و راهنمایی کارشناسی ارشد مشاهده
16 باستان شناسی کارشناسی پیوسته مشاهده
17 تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی پیوسته مشاهده
18 حسابداری کارشناسی پیوسته مشاهده
19 راهنمایی و مشاوره کارشناسی پیوسته مشاهده
20 روانشناسی کارشناسی پیوسته مشاهده
21 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته مشاهده
22 علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه نگاری کارشناسی پیوسته مشاهده
23 علوم اقتصادی-بازرگانی کارشناسی پیوسته مشاهده
24 علوم اقتصاد- صنعتی کارشناسی پیوسته مشاهده
25 فرهنگ و زبان های باستانی کارشناسی ارشد مشاهده
26 مدیریت امور بانکی کارشناسی پیوسته مشاهده
27 مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته مشاهده
28 مدیریت بیمه کارشناسی پیوسته مشاهده
29 مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته مشاهده
30 مدیریت جهانگردی کارشناسی پیوسته مشاهده
31 پرستاری کارشناسی پیوسته مشاهده
32 تاریخ کارشناسی پیوسته مشاهده
33 آموزش دینی و عربی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
34 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
35 آموزش و پرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
36 الهیات و معارف اسلامی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
37 تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
38 تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
39 تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
40 تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
41 دبیری زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
42 دبیری معارف اسلامی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
43 علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته مشاهده
44 آموزش زبان انگلیسی کاردانی مشاهده
45 آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی مشاهده
46 بیمه کاردانی مشاهده
47 تربیت بدنی-مربیگری کاردانی مشاهده
48 تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی کاردانی مشاهده
49 تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی مشاهده
50 مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
51 مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد مشاهده
52 مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک کارشناسی ارشد مشاهده
53 مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی کارشناسی ارشد مشاهده
54 مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی کارشناسی ارشد مشاهده
55 مدیریت بازرگانی-بازاریابی کارشناسی ارشد مشاهده
56 مدیریت بازرگانی-کارافرینی کارشناسی ارشد مشاهده
57 مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد مشاهده
 
 
چارت دروس رشته های آموزشی دانشکده کشاورزی

ردیف رشته مقطع تحصیلی pdf
1 مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه کارشناسی ارشد مشاهده
2 مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح سبزیها کارشناسی ارشد مشاهده
3 مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی کارشناسی ارشد مشاهده
4 مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان داروئی کارشناسی ارشد

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir