چارت کلی دروس

چارت دروس رشته های آموزشی دانشکده فنی ومهندسی
ردیف رشته مقطع pdf
1 آمار کارشناسی مشاهده
2 نقشه کشی عمومی کاردانی مشاهده
3 نقشه کشی معماری کاردانی پیوسته مشاهده
4 معماری کاردانی ناپیوسته مشاهده
5 مهندسی برق کارشناسی پیوسته مشاهده
6 مهندسی برق الکترونیک کارشناسی مشاهده
7 مهندسی صنایع -تولید کارشناسی مشاهده
8 مهندسی صنایع کارشناسی مشاهده
9 مهندسی معماری ورودی 97 و به بعد کارشناسی مشاهده
10 مهندسی معماری ورودی 96 و قبل کارشناسی مشاهده
11 مهندسي معماري كارشناسي مشاهده
12 مهندسی پزشکی کارشناسی پیوسته مشاهده
13 مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته مشاهده
14 مهندسی مکانیک کارشناسی ناپیوسته مشاهده
15 مهندسی برق -قدرت کارشناسی ناپیوسته مشاهده
16 مهندسی کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته مشاهده
17 مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته مشاهده
18 مهندسی تکنولوژی-قالب سازی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
19 صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
20 مهندسی معماری کارشناسی ناپیوسته مشاهده
21 علمي كاربردي معماري كارشناسي ناپيوسته مشاهده
22 مهندسی فناوري مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته مشاهده
23 کامپیوتر کاردانی پیوسته مشاهده
24 مهندسی فناوري ساخت وتولید کارشناسی ناپیوسته مشاهده
25 مهندسی صنایع ورودی 90 به بعد کارشناسی مشاهده
26 مهندسی پلیمر-صنایع پلیمر کارشناسی مشاهده
27  مهندسی تکنولوژی برق_قدرت  کارشناسی ناپیوسته  مشاهده
28 مهندسی برق_قدرت 92به بعد  کارشناسی  مشاهده
29 مهندسی مکانیک_طراحی کاربردی کارشناسی ارشد مشاهده
30 مهندسی مالی کارشناسی ارشد مشاهده
31 مهندسی الکترونیک - الکترونیک دیجیتال کارشناسی ارشد مشاهده
32 مهندسی الکترونیک - میکرو و نانو الکترونیک کارشناسی ارشد مشاهده
33 مهندسی الکترونیک - مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد مشاهده
34 معماری داخلی کارشناسی ارشد مشاهده
35 معماري داخلي (غيرمرتبط) كارشناسي ارشد مشاهده
36 مهندسی معماری- ورودی 97 و به بعد کارشناسی ارشد مشاهده
37 مهندسی معماری- ورودی 96 وقبل کارشناسی ارشد مشاهده
38 مهندسي معماري (غيرمرتبط) كارشناسي ارشد مشاهده
39 مهندسي معماري كارشناسي ارشد مشاهده
40 مهندسی کامپیوتر_نرم افزار کارشناسی پیوسته مشاهده
41 الکتروتکنیک کاردانی پیوسته مشاهده
42 مهندسی کامپیوتر_نرم افزار کارشناسی ارشد مشاهده
43 مهندسی معماری(95) کارشناسی ارشد مشاهده
44 مهندسی پزشکی-بیو الکتریک کارشناسی ارشد مشاهده
45 مهندسی برق - برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی کارشناسی ارشد مشاهده
46 مهندسی برق- الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی کارشناسی ارشد مشاهده
47 مهندسی برق - سیستمهای قدرت کارشناسی ارشد مشاهده
48 ریاضی کاربردی-ریاضی مالی کارشناسی ارشد مشاهده
 
 
چارت دروس رشته های آموزشی دانشکده علوم انسانی
ردیف رشته مقطع pdf
1 تاریخ کارشناسی ارشد مشاهده
2 باستان شناسی- دوران اسلامی دکتری مشاهده
3 باستان شناسی کارشناسی ارشد مشاهده
4 باستان شناسی- دوران تاریخ کارشناسی ارشد مشاهده
5 باستان شناسی-تمدن و فرهنگ اسلامی و سرزمین های دیگر کارشناسی ارشد مشاهده
6 باستان شناسی-دوران اسلامی کارشناسی ارشد مشاهده
7 باستان شناسی- پیش از تاریخ کارشناسی ارشد مشاهده
8 تاریخ-تاریخ عمومی جهان کارشناسی ارشد مشاهده
9 تاریخ- تاریخ اسلام کارشناسی ارشد مشاهده
10 تاریخ-تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد مشاهده
11 تاریخ-تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد مشاهده
12 زبان و ادبیات فارسی-ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد مشاهده
13 مدیریت بازرگانی کارشناسی ارشد مشاهده
14 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی کارشناسی ارشد مشاهده
15 مرمت و احیای بناها و بافت های تاریخی کارشناسی ارشد مشاهده
16 مشاوره و راهنمایی کارشناسی ارشد مشاهده
17 روانشناسی مثبت گرا کارشناسی ارشد مشاهده
18 روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد مشاهده
19 باستان شناسی کارشناسی پیوسته مشاهده
20 علوم ورزشی کارشناسی پیوسته مشاهده
21 حسابداری کارشناسی پیوسته مشاهده
22  مشاوره کارشناسی پیوسته مشاهده
23 روانشناسی کارشناسی پیوسته مشاهده
24 زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته مشاهده
25 علوم ارتباطات اجتماعی روزنامه نگاری کارشناسی پیوسته مشاهده
26 علوم اقتصادی-بازرگانی کارشناسی پیوسته مشاهده
27 علوم اقتصاد- صنعتی کارشناسی پیوسته مشاهده
28 فرهنگ و زبان های باستانی کارشناسی ارشد مشاهده
29 مدیریت امور بانکی کارشناسی پیوسته مشاهده
30 مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته مشاهده
31 مدیریت بیمه کارشناسی پیوسته مشاهده
32 مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته مشاهده
33 مديريت مالي كارشناسي پيوسته مشاهده
34 مدیریت جهانگردی کارشناسی پیوسته مشاهده
35 پرستاری کارشناسی پیوسته مشاهده
36 آموزش و پرورش ابتدایی کارشناسی پیوسته مشاهده
37 آموزش و پرورش ابتدایی کارداتی ناپیوسته مشاهده
38 تاریخ کارشناسی پیوسته مشاهده
39 آموزش دینی و عربی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
40 آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
41 آموزش و پرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
42 الهیات و معارف اسلامی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
43 تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
44 تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
45 تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
46 تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
47 دبیری زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
48 دبیری معارف اسلامی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
49 علمی کاربردی حسابداری کارشناسی ناپیوسته مشاهده
50 آموزش زبان انگلیسی کاردانی مشاهده
51 مشاوره خانواده کارشناسی ارشد مشاهده
52 مشاور مدرسه کارشناسی ارشد مشاهده
53 تربیت بدنی-مربیگری کاردانی مشاهده
54 تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی کاردانی مشاهده
55 تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی کاردانی مشاهده
56 مدیریت بازرگانی - مدیریت بازاریابی دکتري مشاهده
57 مدیریت صنعتی-مالی دکتري مشاهده
58 مشاوره دکتري مشاهده
59 اقتصاد دکتري مشاهده
60 مدیریت بازاریابی در ورزش کارشناسی ارشد مشاهده
61 مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک کارشناسی ارشد مشاهده
62 مدیریت بازرگانی-بازرگانی بین المللی کارشناسی ارشد مشاهده
63 مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی کارشناسی ارشد مشاهده
64 مدیریت بازرگانی-بازاریابی کارشناسی ارشد مشاهده
65 مدیریت بازرگانی-کارافرینی کارشناسی ارشد مشاهده
66 مديريت مالي كارشناسي ارشد مشاهده
67 مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد مشاهده
68 حسابرسي كارشناسي ارشد مشاهده
69 آمار اجتماعی و اقتصادی کارشناسی ارشد مشاهده
70 روانشناسی ورزش کارشناسی ارشد مشاهده
71 مدیریت ورزشی-مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی کارشناسی ارشد مشاهده
 
 
چارت دروس رشته های آموزشی دانشکده کشاورزی و پرستاری

ردیف رشته مقطع تحصیلی pdf
1 اصلاح دام دکتری مشاهده
2 اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی دکتری مشاهده
3 مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه کارشناسی ارشد مشاهده
4 مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح سبزیها کارشناسی ارشد مشاهده
5 علوم دامی کارشناسی پیوسته مشاهده
6 علوم دامی ورودی های ما قبل 97 کارشناسی پیوسته مشاهده
7 تولیدات دامی کارشناسی ناپیوسته مشاهده
8 علوم و مهندسی باغبانی کارشناسی پیوسته مشاهده
9 دامپزشکی کاردانی مشاهده
10 انگل شناسی دامپزشکی کارشناسی ارشد مشاهده
11 تغذیه دام کارشناسی ارشد مشاهده
12 مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی کارشناسی ارشد مشاهده
13 مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی کارشناسی ارشد مشاهده
14 پرستاری کارشناسی مشاهده

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ابهر می باشد | Developed By PJEco.ir